Rent control – Luật kiểm soát tiền thuê là gì?

 

Luật kiểm soát tiền thuê rất khác nhau dựa trên từng tiểu bang hoặc thành phố nơi có bất động sản cho thuê. Ví dụ, thành phố New York và San Francisco đều là những thành phố lớn và cả hai đều có luật kiểm soát tiền thuê nhà, nhưng những luật này rất khác nhau. Do đó, bạn phải kiểm tra luật pháp địa phương trong thành phố chính xác nơi có tài sản cho thuê của bạn để xác định các quy tắc được áp dụng.

Nhìn chung, luật kiểm soát tiền thuê có các tính chất như sau:

Đặt giới hạn tăng tiền thuê

Hầu hết các luật kiểm soát tiền thuê đều đặt ra giới hạn về số tiền bạn có thể tăng tiền thuê nhà cho thuê khi khi hết hạn thuê. Số tiền này thường dựa trên một phép đo cụ thể theo khu vực, chẳng hạn như chi phí sinh hoạt hoặc lạm phát tại địa phương. 

Có thể đặt giới hạn tiền thuê

Tại thành phố New York, luật kiểm soát tiền thuê đặt giới hạn về số tiền bạn có thể tính cho tiền thuê nhà. Ví dụ: bạn không thể tính phí hơn 700 đô la một tháng cho một phòng ngủ được kiểm soát tiền thuê.

Các quy định khác

Luật pháp có thể chỉ ra mức độ thường xuyên mà chủ nhà có thể tăng tiền thuê nhà. Ngoài ra, có thể chỉ có một số lý do mà chủ nhà có thể đuổi người thuê, chẳng hạn như không thanh toán tiền nhà hoặc gây thiệt hại đáng kể đối với tài sản cho thuê.

Bảo vệ người thuê nhà

Lý thuyết đằng sau kiểm soát tiền thuê nhà là cho phép một số người thuê nhà nhất định cư trú trong một khu vực nơi họ có thể đã được định giá. Ví dụ, một người cao tuổi sống trong một căn hộ trong năm mươi năm qua sẽ bị buộc phải di chuyển nếu không có luật kiểm soát tiền thuê nhà vì khu vực cô đang sống đã trở nên đắt đỏ. Do kiểm soát tiền thuê nhà, người thuê nhà chỉ trả mức tăng tiền thuê nhỏ, ổn định và một ngày nào đó sẽ không gặp phải thông báo rằng tiền thuê nhà của họ sẽ tăng thêm $ 1,000.

Có phải mọi tiểu bang đều có luật kiểm soát tiền thuê nhà?

Có nhiều tiểu bang không có luật kiểm soát tiền thuê, và có những tiểu bang cho phép điều đó. Ngay cả ở nhiều tiểu bang cho phép kiểm soát tiền thuê nhà, luật kiểm soát tiền thuê chỉ tồn tại ở một số thành phố trong tiểu bang.

hotline

Let’s get in touch!